Du học Địa Cầu nhận và hỗ trợ Dịch Thuật Hồ Sơ Du Học Nước Ngoài

  • Hồ sơ học tập

  • Bảng điểm quá trình học

  • Bằng cấp liên quan

  • Bảng điểm TOFEL/IELTS

  • Giấy chứng nhận tư pháp

  • Hồ sơ đảm bảo tài chính

  • Kế hoạch học tập, thư giới thiệu. Giấy khen, bằng khen (nếu có)

Dịch thuật công chứng hồ sơ du học nước ngoài ra đời nhằm giúp các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến hồ sơ, thủ tục du học.